Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti
    

 

 

Informare neplată cotizații profesionale

 

Reglementări în vigoare aplicabile:

 • Art. 23 din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată: “(1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”;
 • Pct. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat:Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: (…) c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an”;
 • Pct. 122, lit a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat, neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancționează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an;
 • Statutul membrilor inactivi ai Corpului este prevăzut prin Normele Corpului nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, potrivit căruia: “(…) Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a cotizaţiei stabilite de Conferinţa Naţionlă şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Având în vedere reglementările CECCAR disponibile pe site-ul filialei și ținând cont de informările periodice transmise de filiala CECCAR București referitor la plata cotizațiilor profesionale, vă informăm că la ședința de consiliu din luna iunie 2016, se vor dispune măsurile prevăzute de Regulament în cazul membrilor activi și inactivi care nu au achitat cotizațiile profesionale, respectiv radierea din Tablou.

Acest mesaj are caracter informativ. Dorim să mulțumim membrilor filialei CECCAR București care au achitat cotizațiile profesionale și au întreprins măsurile de obținere a vizei anuale de exercitare a profesiei în termenul prevăzut de normele în vigoare.

 


  

 

Formularul de înscriere la curs poate fi descărcat de aici (click).

Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro, cererile de înscriere.

 


PROGRAMUL AUDITULUI DE CALITATE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR CONTABILE PENTRU LUNA IUNIE 2016


 

A APĂRUT NUMĂRUL 4 AL REVISTEI PRO DOMO - LUNA APRILIE 2016 (PENTRU VIZUALIZARE CLICK FOTO) 


 


 

Înscrieri și detalii la nr. de tel. 021. 320.00.49/39 sau la adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro

Cerere de înscriere (click)


Formularul de înscriere la acest seminar poate fi descărcat de aici (click).  
 


 LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU CONSILIUL SUPERIOR AL C.E.C.C.A.R.  - ALEGERILE DIN CADRUL CONFERINȚEI NAȚIONALE - 18.03.2016 - CLICK AICI

  


 

 


 

Efectuarea orelor de pregătire profesională este obligația tuturor membrilor C.E.C.C.A.R.


C.E.C.C.A.R., în calitate de gestionar al profesiei contabile din România, sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin programe de formare și dezvoltare profesională adecvate, iar dezvoltarea profesională continuă a membrilor este o obligație a tuturor profesioniștilor contabili stabilită atât de Codul etic național al profesioniștilor contabili, cât și de Standardul profesional nr. 38 emis de C.E.C.C.A.R.

Potrivit prevederilor Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă: “În vederea menținerii unui grad ridicat de pregătire și competență în activitate, toți profesioniștii contabili sunt obligați să efectueze numărul de ore sau unități echivalente de pregătire prevăzut la pct. 38”.

De asemenea, potrivit pct. 38 din Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, actualizat prin Hotărârea nr. 15/339  din 19 martie 2015 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R.: Membrii Corpului care nu efectuează într-un an calendaristic numărul orelor de curs anuale, nu vor primi viza anuală pentru exercitarea profesiei în anul următor.

Având în vedere cele mai sus menționate, membrii filialei C.E.C.C.A.R. București care nu au efectuat orele de pregătire profesională restante, sunt rugați să contacteze filiala la nr. de tel. 021.320.00.39/49, în vederea demarării procedurii de înscriere la cursuri și efectuarea acestora până la sfârșitul anului 2015.

Calendarul cursurilor de pregătire profesională poate fi consultat aici. Menționăm că perioadele de desfășurare prevăzute în calendar sunt estimative, cursurile putându-se organiza în funcție de numărul solicitărilor primite. În acest sens vă atașăm cererea de înscriere la curs, cu mențiunea că plata poate fi efectuată în contul filialei C.E.C.C.A.R. București RO56RZBR0000060006563472, deschis la Raiffeisen Bank sau direct la sediul filialei. 

 

CERERILE DE ÎNSCRIERE SE POT TRIMITE PE ADRESA DE E-MAIL A FILIALEI C.E.C.C.A.R. BUCUREȘTI:

ceccarbuc@ceccarbuc.ro


 


Posibilitatea înscrierii în RNPMP

 
  

 ACCESAȚI LINK-UL PENTRU INFORMAREA FĂCUTĂ DE UNNPR ȘI MODELELE DE DOCUMENTE CE SE COMPLETEAZĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN RNPMP

 


APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală

 

APELUL CECCAR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația experţilor contabili de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.

 


 

Către,

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL 

pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

CECCAR solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă expertii contabili în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a expertului contabil. Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul expertului contabil si contabilului autorizat de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.

În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune expertilor contabili, precum si altor profesii libere, obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav secretul profesional al expertilor contabili si contabililor autorizati – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință expertul contabil, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în profesia de expert contabil si contabil autorizat.

Confidentialitatea, principiu important in codul Etic al profesionistilor contabili, precum si secretul profesional reprezinta garanții ale profesiei legale de expert contabil si de contabil autorizat fiind sunt grav afectate de modificarile propuse in proiect. Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional.

Precizam că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional al expertului contabil este recunoscut ca având un rol fundamental în derularea afacerilor si in desfasurarea activitatii de expertiza contabila si contabilitate fiind integrate si in codul etic al profesionistilor contabili la nivel national si international.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a expertilor contabili, si a altor profesii libere, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

In acest sens, solicitam ajustarea proiecul de modificare al Codului de Procedura Fiscala, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro deoarece sunt contrare reglementarilor cu privire la principiul confidentialitatii si obligativitatea mentinerii secretului profesional.

 

Cu stima,

 

Presedinte,

Prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova


ANUNȚ

 referitor la plata obligațiilor profesionale și viza de exercitare legală a profesiei

 

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 republicată, activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 10, putând fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual.

În acest sens, vă reamimtim faptul că viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie (anual), potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, modalitatea de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat din raza de activitate a filialei, va fi analizată de către Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti, în şedinţa din data de 31 martie 2015, astfel:

1) Prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei, nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, precum și neplata cotizațiilor profesionale la termenul legal prevăzut în reglementări (31 ianuarie), reprezintă abateri disciplinare și se sancționează de către Comisia de disciplină a filialei potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat;

2) De asemenea neplata cotizațiilor profesionale pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului, în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată.

Membrii filialei CECCAR București care nu au achitat cotizațiile profesionale și nu au îndeplinit condițiile de obținere a vizei anuale de exercitare a profesiei, sunt rugați să întreprindă de urgență măsurile necesare clarificării situației.

Pentru operativitate vă comunicăm că rapoartele anuale privind activitatea desfășurată în anul 2014 se mai pot transmite până la data de 31 martie 2015 pe adresa de e-mail ceccarbuc@ceccarbuc.ro, iar plata cotizațiilor profesionale poate fi realizată în contul filialei CECCAR București RO56RZBR0000060006563472, deschis la Raiffeisen Bank.

Dorim să mulțumim membrilor filialei care au înțeles că exercitarea legală a profesiei de expert contabil/contabil autorizat se realizează doar cu respectarea normelor CECCAR.


 ANUNȚ RETRAGERE DREPT DE EXERCITARE A PROFESIEI

ÎN CAZUL MEMBRILOR INACTIVI CU RESTANȚE

 

În conformitate cu art. 35 din Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările şi completările ulterioare:

„Pe perioada de inactivitate, membrii inactivi au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de regulament şi normele Corpului, cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale Corpului de la nivel central şi teritorial. (...) 

Perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul reintegrării sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv.

Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 6 al art. 35 din norme şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Având în vedere cele mai sus menționate, Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. București, prin Hotărârea nr. 14/06 din 10 decembrie 2014, a pronunțat retragerea dreptului de exercitare a profesiei în cazul membrilor inactivi care nu au achitat cotizațiile profesionale pentru o perioadă de 3 ani consecutivi.

Click pentru consultarea listei


VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI 2015 

– condiţii de obţinere –

   

Documentele necesare obţinerii vizei se pot transmite începând cu 5 ianuarie 2015 prin

E-mail: ceccarbuc@ceccarbuc.ro, fax: 021.320.00.81 sau prin poştă, până la data de  31 ianuarie 2015

 

 Viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare, prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 

      1. VIZA PENTRU PERSOANE FIZICE

Potrivit prevederilor art. 8 şi art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, experţii contabili şi contabilii autorizaţi pot exercita profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale, potrivit legii. Desfăşurarea activităţii prin societate comercială de profil, presupune şi condiţia ca membrii Corpului asociaţi, acţionari şi/sau angajaţi ai societăţii respective să-şi îndeplinească obligaţiile de membri ai Corpului, persoane fizice.

 

2. AVIZUL PENTRU PERSOANE JURIDICE

3.  NIVELUL COTIZAŢIILOR PROFESIONALE:

 • Cotizaţie fixă experţi contabili: 400 lei
 • Cotizaţie fixă contabili autorizaţi: 350 lei
 • Cotizaţie fixă persoane juridice: 800 lei;
 • Cotizaţie variabilă persoane fizice şi juridice: 1.2% din veniturile profesionale;
 • Cotizaţie fixă experţi contabili care profesează prin societăţi membre şi care nu desfăşoară activităţi individuale: 200 lei;
 • Cotizaţie fixă contabili autorizaţi care profesează prin societăţi membre şi care nu desfăşoară activităţi individuale: 175 lei;
 • Cotizaţie membrii inactivi (persoanele care nu pot desfăşura activitate datorită unor interdicţii prevăzute prin lege specială): 300 lei experţi contabili şi 250 lei contabili autorizaţi.

4.  FORMULARE NECESARE:

5.  PARAFA ANUALĂ DE MEMBRU

Vă reamintim că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate anuală. 

În consecinţă, începând cu anul 2013 parafa se va schimba anual, iar vechea parafă va deveni nulă.

Parafele vechi deţinute vor fi predate filialei pe bază de proces verbal, în momentul eliberării parafelor anuale, valabile  pentru anul 2015.   

Pentru membrii care au obţinut viza anuală în anul 2014, în termenul prevăzut de reglementările CECCAR, parafele cu viză pentru anul 2015 s-au confecţionat automat şi le găsiţi, începând cu 5 ianuarie 2015 la sediul filialei.

       6.  RAPORT DE ACTIVITATE – DEPUNERE ONLINE

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi, membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

 • solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu, datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare 

sau

 • trimiteţi pe adresa ceccarbuc@ceccarbuc.ro un e-mail cu subiectul: „Solicitare creare cont”, la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de e-mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de e-mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul, veţi primi pe adresa de e-mail personală, informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.


 PENTRU CONSULTAREA LISTELOR CUPRINZÂND MEMBRII RADIAŢI DIN TABLOU CLICK AICI


        


 RADIO LIGHT

 

 

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul  RadioLight , face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.


Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent  

 


MODIFICĂRI CPP CU INCIDENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Urmare modificărilor noului Cod de Procedură Penală, cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară, vă prezentăm tabelul cu aceste modificări, ce prezintă în opoziţie prevederile anterioare ale CPP, cu cele în vigoare.

Descarcă modificări CPP aici.

 


SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

 

Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail: ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta negociată pentru membrii C.E.C.C.A.R.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2016